TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ - GTVT

Giới thiệu

THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên tổ chức

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

– Tên giao dịch bằng tiếng Anh:

CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF TRANSPORT

– Tên viết tắt theo tiếng Anh: CSTT

1.2. Trụ sở

– Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh (D3 cũ), Khu Văn Thánh Bắc, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

– Điện thoại/ Fax: 028  35120560

1.3. Nơi và năm được thành lập

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ Giao thông vận tảitrực thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1425/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ngày 19/5/2004.

1.4. Lĩnh vực hoạt động

Tại điều 2 Quyết định số 1425/QĐ-BGTVT ngày 19/5/2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ Giao thông vận tải là tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy cũng như phát triển công nghệ ngành giao thông vận tải;

– Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, ứng dụng chuyên ngành các lĩnh vực có liên quan đến chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giảng dạy của Trường Đại học GTVT Tp.HCM;

– Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bổ túc và thực hành tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ vào sản xuất, khai thác, kinh doanh ngành giao thông vận tải và môi trường;

– Tư vấn đầu tư, thiết kế, giám sát, Thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình, đánh giá chất lượng thiết bị, phương tiện, kết cấu hạ tầng công trình giao thông vận tải và giàn khoan;

– Triển khai ứng dụng các công nghệ mới, tổ chức sản xuất, sản xuất thử trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ kim loại, vật liệu mới và kết cấu hạ tầng công trình giao thông, môi trường, cấp thoát nước và dân dụng.

1.5. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm làm việc theo chế độ một Thủ trưởng là Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng ban và cán bộ tham mưu là những trợ lý giúp việc cho Giám đốc.

HỒ SƠ PHÁP NHÂN

Hồ sơ pháp lý của Trung tâm Nghiên cứu khoa học & Phát triển công nghệ Giao thông vận tải bao gồm:

  • Quyết định số 1425/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ Giao thông vận tải trực thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 102/ĐK-KHCN ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cấp;
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10 tháng 8 năm 2004;
  • Nghị quyết số 31 – NQTTLĐ ngày 09/12/2020 về việc giao quản lý, vận hành hoạt động của Phòng thí nghiệm thuốc Trường;
  • Quyết định số 43/QĐ – ĐHGTVT ngày 27/01/2022 của Quyền Hiệu trưởng Trưởng đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. V.v giao nhiệm vụ cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ Giao thông vận tải quản lý, khai thác Phòng thí nghiệm thực hành Công trình giao thông để phục vụ các hoạt động đào tạo. nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học công nghệ;
  • Thông báo số 693/TB-ĐHGTVT ngày 21/12/2021 về việc ủy quyền ký chứng chỉ thí nghiệm viên và giấy chứng nhận thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông và văn bản liên quan đến tổ chức đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông;